مهر ۱۷, ۱۴۰۲

رمانتیسم سبکی برای نقاشی

شهریور ۲۹, ۱۴۰۲

امپرسیونیسم سبکی برای نقاشی

شهریور ۶, ۱۴۰۲

مینیمالیسم سبکی برای نقاشی

مرداد ۲۲, ۱۴۰۲

دادائیسم سبکی برای نقاشی

مرداد ۸, ۱۴۰۲

سمبولیسم سبکی برای نقاشی

تیر ۳۱, ۱۴۰۲

ورتیسیسم سبکی برای نقاشی

تیر ۶, ۱۴۰۲

اکسپرسیونیسم سبکی برای نقاشی

خرداد ۱۷, ۱۴۰۲

رئالیسم سبکی برای نقاشی

خرداد ۱۰, ۱۴۰۲

سورئالیسم سبکی برای نقاشی

خرداد ۸, ۱۴۰۲

کوبیسم سبکی برای نقاشی

مهر ۱۷, ۱۴۰۲
رمانتیسم سبکی برای نقاشی
شهریور ۲۹, ۱۴۰۲
امپرسیونیسم سبکی برای نقاشی
شهریور ۶, ۱۴۰۲
مینیمالیسم سبکی برای نقاشی
مرداد ۲۲, ۱۴۰۲
دادائیسم سبکی برای نقاشی
مرداد ۸, ۱۴۰۲
سمبولیسم سبکی برای نقاشی